Partijas "Suverēnā vara" programma.

1/ Skolotāju zemāko algas likmi pielāgot valsts vidējai mēnešalgai, sabalansējot kontaktstundas ar citiem darba pienākumiem un nostiprinot to amatpersonu atlīdzības likumā.

2/ MK noteikumos noteikt maksimālo skolēnu skaitu klasē. Pie skolēnu skaita, kas pārsniedz maksimālo, nodrošināt pedagoga palīgu, asistentu, lai nodrošinātu individuālu pieeju katram skolēnam.

3/ Mērķtiecīga pedagogu vakanču problēmu risināšana: jauno pedagogu atbalsta sistēma. Motivēt pēdējo kursu pedagoģijas studentus darbam par pedagogu palīgiem un ieskaitīt to praksē. Nodrošināt atbalsta personālu skolās. Nodrošināt pieejamus valsts apmaksātus kursus pedagogiem, lai apgūtu citus priekšmetus.

4/ Nodrošināt vienlīdzīgu atalgojumu pirmsskolas pedagogiem un pedagogiem vispārējās izglītības skolās.

5/ Nodrošināt mazākumtautību skolēnu izglītības apguvei papildus atbalsta personālu dzimatajā valodā.

6/ Pārskatīt visas politisko spēļu un alkatības rezultātā radītās izglītības reformas, izpētīt bērnu mācību rezultātus un reformu reālo pienesumu, izvērtēt izlietotās naudas lietderību, saukt pie atbildības vainīgās amatpersonas. Visām reformām ir jābūt realizējamām, pārdomātām, bērnu un pedagogu vajadzībām pieskaņotām, pilnvērtīgi nodrošinātām. Aizliegt reformas bez iepriekš noteiktā pārejas perioda, nodrošinājuma, sabiedrības iesaistes.

7/ Izstrādāt un ieviest investīciju attīstības programmu lauku skolu saglabāšanai, pedagogu nodrošināšanai ar dzīves vietu visos reģionos, izmantojot brīvos zemes gabalus un ESF līdzekļus.

8/ Vērtībizglītības programmas attīstība Latvijā, nodrošinot kvalitatīvu ģimenes mācību. Atbalstīt mājmācību un tālmācību.

9/ Nodrošināt skolu autonomiju, ļaujot epidemoloģiskās situācijas apstākļos skolām pašām lemt par savām vadlīnijām.

10/ Veidot profesionālās izglītības sasaisti ar tirgus pieprasījumu un ciešāku sadabību ar nozarēm.

11/ Skolotājiem, ārstiem, drošības iestāžu darbiniekiem un citām valstij nozīmīgām profesijām garantēt budžeta vietas studijām.

12/ Izglītības eksporta lomas paaugstināšana

13/ Sakārtot speciālās izglītības jomu: asistentu/pedagogu palīgu, atbalsta personālu sistēmu

14/ Sporta nodarbībām palielināt stundu skaitu nedēļā. Atgriezt sporta nodarbībās valsts izstrādātos normatīvus, nodrošinot bērnu vispārējo fizisko attīstību un dažādu sporta veidu pamatu apguvi. Sporta nodarbības orientēt uz individuālo sasniegumu izvērtējumu.
Valsts apmaksātas peldētapmācības visiem sākumskolas skolēniem.

15/ Interešu izglītības pakalpojumiem atcelt PVN. Nodrošināt interešu izglītības pieejamību skolās vai kultūras centros (bezmaksas pulciņi, studijas, sporta sekcijas);

16/ Pārtraukt skolu tīkla optimizācijas programmu, bet pārveidot reģionālās skolas par daudzfunkcionāliem kultūras, izglītības un sporta centriem, nodrošinot bērnu socializāciju dzīvesvieta.

17/ Attīstīt un pielnveidot profesionālo izglītību, nodrošināt ciešāku sasaisti ar uzņēmumiem. Veidot amatniecības centrus kā ideju un biznesa inkubatorus.

18/ Brīvpusdienas visiem skolēniem no 1-6 klasei. Ēdināšanas iepirkumu kontrole valsts līmenī, nodrošinot, ka visās skolās un aprūpes iestādēs ēdināšana tiek nodrošināta izmantojot vietējo uzņēmumu ražotos un pārstrādātos produktus. Veidot vienotus veselīga uztura noteikumus.

19/ Pārskatīt visas izglītības reformas un izbeigt eksperimentēt ar bērniem un skolotājiem, atbrīvojot tos no liekas birokrātijas. Nodrošināt akadēmisko brīvību privātskolās un atbalstīt augstākās izglītības eksportu.

20/ Veicināt zinātnes attīstību.

1/ Valsts politikas pamats un prioritāte ir Latvijas ģimenes. Valsts galvenā vērtība – cilvēks, no ieņemšanas brīža līdz dzīves dabiskām beigām. Pieņemot ikvienu lēmumu, tiek domāts ilgtermiņā, kā tas ietekmēs Latvijas iedzīvotājus.

2/ Pieņemt ģimenes stiprināšanas un aizsardzības likumu, kurā ir noteikti organizatoriski un tiesiski pasākumi ģimenes stiprināšanai valsts un pašvaldību līmenī. Nodokļu reformas un sasteigti likumi nedrīkst radīt problēmas Latvijas ģimenēm.

3/ Popularizēt un atbalstīt dabiskas ģimenes vērtības visos valsts līmeņos, tai skaitā plašsaziņas līdzekļos, veidojot tādu sabiedrisko mediju politiku, kas satura veidošanā uzsvaru liek uz vērtībām un uzskatiem, kas popularizē un akcentē vērtības, kas kalpo valsts ilgtermiņa attīstībai.

4/ Stiprināt laulības institūtu. Sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām nodrošināt valsts apmaksātas atbalsta programmas laulātajiem un pāriem pirms laulības, un valsts apmaksātas atbalsta programmas vecākiem, par bērnu audzināšanu. Strādāt preventīvi ar cēloņiem, lai risinātu šobrīd aktuālās problēmas: augsto škirto laulību skaitu, sociālajam riskam pakļauto ģimeņu atbalsta trūkumu, kas ir orientēts uz nepieciešamo iemaņu nodrošināšanu un izglītošanas veicināšanu.

5/ Lai novērstu jauniešu emigrāciju un atbalstītu jaunos cilvēkus veidot savu nākotni Latvijā, jauniešiem līdz 25 gadu vecumam ienākumus neaplikt ar IIN.

6/ Noteikt, ka pabalsts par katru bērnu ir 1/4 no minimālās algas.

7/ Nodrošināt iespēju mātei vai tēvam būt kopā ar bērnu līdz viņa 3 gadu vecumam, saņemot valsts atbalstu.

8/ Mērķtiecīgs valsts atbalsts ģimenēm, kurās bērnu audzina viens vecāks. Dubultot atvieglojumus par apgādājamajiem viena vecāka ģimenēs. Kompensēt mazāko algu saņēmējiem neizmantotos atvieglojumus par apgādājamajiem.

9/ Vecākiem, kuri audzina bērnu ar invaliditāti, piešķirt tiesības uz vecuma pensiju 10 gadus ātrāk.

10/ Mazināt bezdarba līmeni pirmspensijas vecuma cilvēku vidū, atbalstot viņu darba devējus.

11/ Novērst nabadzību pensionāru vidū: nodrošināt atbalsta pasākumus pensionāriem, kas saņem minimālās pensijas. Minimālās pensijas apjomu noteikt pusi no valstī noteiktās minimālās algas apmēra, palielinot to proporcionāli darba stāžam. Panākt taisnīgu aprēķinu piemaksām par darba stāžu. Uzkrāto 2 pensijas līmeni pensijas vecuma iedzīvotājiem ļaut iznemt.

12/ Invaliditātes pensijas atbrīvot no IIN. Celt pensiju neapliekamo minimumu līdz ar minimālo algu.

13/ Stiprināt adopcijas institūtu. Nodrošināt adoptētājiem elastīgu valsts apmaksātu bērna kopšanas atvaļinājumu neatkarīgi no bērna vecuma.

14/ Adopciju no valsts attieksmes un atbalsta pozīcijām pielīdzināt bērna dabiskai ienākšanai ģimenē, nodrošinot ne mazākus atbalsta mehānismus, kas pienākas ģimenēm, kur bērns ienāk, piedzimstot.

15/ Mērķtiecīga mājokļu problēmu risināšana. Veidot lauku attīstības investīciju programmu valsts atbalstam ģimenēm un jaunajiem speciālistiem. Valstij piederošās zemes izraudzīties ģimenēm un jaunajiem speciālistiem mājokļa būvniecībai.

1/ Asi vērsīsimies pret spekulācijām ar valsts energoresursiem un to cenām. “Zaļā kursa” politikas jautājumos neatbalstīt Latvijai neizdevīgus risinājumus. Valsts līmenī primāri atbalstīsim lokālus enerģijas ražošanas tehnoloģiju projektus, inovācijas, kuri izmanto vietējos resursus, tajā skaitā kūdru.

2/ Samazināsim PVN līdz 5% apkurei, elektrībai, panāksim OIK maksājumu atcelšanu, akcīzes nodokļa pārskatīšanu enerģijas resursiem, kuri primāri nodrošina valsts iedzīvotājus un stratēģiski svarīgās sfēras ar enerģiju.

3/ Samazināt Latvijā ražotai pārtikai PVN līdz 5%, nodrošinot skolas un pansionātus ar Latvijas produktiem.

4/ Samazināt PVN līdz 5% sabiedriskajai ēdināšanai un izmitināšanas pakalpojumiem.

5/ Ierobežot Latvijā iegūtās apaļkoksnes un šķeldas eksportu līdz iekšējā tirgus vajadzību apmierināšanai. Apaļo kokmateriālu eksporta vietā paplašināt pilna cikla kokmateriālu (kaltētu dēļu, bloku plātņu, apkures granulu, ēterisko eļļu, stādāmo un sēklu materiāla) ražošanu.

6/ Attīstīt pilna cikla ražošanu reģionos, atbalstot uzņēmējus ar motivējošu nodokļu politiku. Veidot lauku attīstības investīciju programmu valsts atbalstam ģimenēm un jaunajiem speciālistiem.

7/ Izvērtēt Latvijas importu un izstrādāt programmu tā aizvietošanai, balstoties uz nozarēm, kas iepriekš ir strādājušas veiksmīgi.

8/ Atbalstīt eksportējošos uzņēmumus ārējā tirgū ar aktīva valsts lobija palīdzību.

9/ Mērķtiecīga kooperācijas attīstības veicināšana valstiskā līmenī.

10/ Attīstīt bezpilota lidaparātu, speciālo auto un komunālo iekārtu, programmatūras, mežsaimniecības un biotehnoloģiju ražošanas nozares, biznesa inkubatorus un zinātniskās un tehniskās jaunrades centrus.

11/ Lai saglabātu meža resursu nākamajām paaudzēm, ierobežot meža lobija darbību Latvijas valsts mežos.

12/ Sabalansēta dabas resursu izmantošana, attīstot zivsaimniecību un lauksaimniecības ražošanu, īpašu akcentu liekot uz maza un vidēja biznesa interešu aizsardzību.

13/ Informācijas tehnoloģiju efektīva ieviešana un izmantošana, ieviešot reformas valsts pārvaldē, kas nodrošinātu ātrus, kvalitatīvus, nepārtrauktus un visiem iedzīvotājiem pieejamus valsts pakalpojumus.

1/ Atbrīvot iedzīvotājus no pacientu līdzmaksājumiem. Nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu veselības aprūpes speciālistiem.

2/ Jebkādai ārstnieciskai terapijai, ieskaitot vakcināciju, jābūt brīvprātīgai, kas nav uzspiesta ar valdības lēmumiem, likumiem un citiem piespiedu līdzekļiem, respektējot cilvēktiesības noteikt par savu ķermeni, respektējot cilvēktiesības uz nodarbošanos un darbu, kā tas ir noteikts Latvijas Republikas Satversmē.

3/ Aizliegt pielietot jebkādu ārstniecisko līdzekli, kas nav atbilstošs visiem farmācijas likumā noteiktajiem kritērijiem un nav atzīts par drošu cilvēka veselībai. It īpaši, aizliegt Latvijā lietošanai ārstnieciskus līdzekļus, kas autorizēti tikai lietošanai ārkārtas situācijā (emergency use authorization), vai arī nav izgājuši visus klīniskos pētījumus līdz galam, ieskaitot izmēģinājumus ar dzīvniekiem.

4/ Stingri ievērot Ārstniecības likuma 38.panta noteikums, ka “savā profesionālā darbībā ārsts ir brīvs”. Nav pieļaujama jebkāda ārstu diskreditēšana, valsts iestādēm ir pienākums kontrolēt un aizsargāt Ārstniecības likuma 38.panta precīzu ievērošanu atbilstoši tā jēgai un mērķim un sodīt tos, kas šo likumu pārkāpj.

5/ Ar likumu nostiprināt, ka jebkuras medicīniskas manipulācijas pret infekcijām vai vīrusiem (vakcinācija) nedrīkst būt priekšnosacījums pakalpojumu saņemšanai vai tiesībām uz darbu. Rosināsim tautas veidotām komisijām rūpīgi izmeklēt visus šajā sakarā izdarītos cilvēka pamattiesību pārkāpumus un panākt vainīgo sodīšanu.
1/ Hipotēkas procentu maksājumus par ģimenes mājokļa iegādi, būvniecību vai remontu ieskaitīt attaisnotajos izdevumos. Atcelt būvatļaujas saņemšanu ģimenes apbūvei.

2/ Atcelt NĪN visiem mājokļiem un atgriezt pašvaldībām IIN proporciju 95% apmērā.

3/ Veidot stabilas, viegli pārvaldāmas valsts nozīmes rezerves ģenerējošās jaudas (siltuma elektrostacijas uz cietā kurināmā vai kūdras), neatbalstot spekulatīvus pseidozaļās enerģijas projektus, piemēram, vēja parkus. Veikt staciju, kuras saņem OIK no visiem Latvijas patērētājiem, darbības efektivitātes auditu, un apturēt likumpārkāpēju darbību, piedzenot no tām ar valsts palīdzību no patērētājiem nelikumīgi saņemtos līdzekļus;

4/ Izstrādāt masveida mājokļu renovācijas programmu, lai samazinātu enerģijas izmaksas un veidotu ilgtermiņa būvniecības projektus, vienkāršotu pieteikumu iesniegšanu un nodrošinātu ES fondu un valsts budžeta līdzfinansējumu vismaz 80% apmērā no izmaksām.

5/ Nodrošināt centrālapkures sistēmu efektivitāti pilsētās, lai tas būtu izdevīgāk esošajiem un topošajiem klientiem, izstrādāt un ieviest daudzdzīvokļu māju siltumapgādes sistēmu rekonstrukcijas programmu ar patērētās siltumenerģijas uzskaiti uz katru dzīvokli un šī pakalpojuma pieejamību dzīvokļa autonomās apkures līmenī.

6/ Veikt visu kurināmā veidu pieejamo rezervju un noslēgto līgumu auditu, lai nodrošinātu republikas energobilanci un rezerves 2022.-23.gada apkures sezonai un palīdzētu pašvaldībām nodrošināt nepieciešamos degvielas veidus par minimālajām cenām;

7/ Pašvaldībām veicināt sadarbības attīstību vietējā līmenī: zemnieku tirdziņi, veikali, lauksaimniecības produktu piegādes uz mājām sistēmas attīstība, malkas un kokmateriālu ieguve meža sakopšanas procesā, attīstot skolas izmēģinājuma lauciņus, kur bērni apgūtu ekoloģiskās lauksaimniecības un lopkopības iemaņas.

8/ Visās pašvaldībās jāizveido pārtikas resursu krīzes vadības štābi, sadarbībā ar vietējiem zemniekiem uzņēmējiem, jāattīsta centralizēti to darbības un koordinācijas mehānismi, piesaistot ārkārtas situācijā nepieciešamos transporta, uzglabāšanas un loģistikas resursus, un mācības jāveic apstākļos, kas tuvas realitātei. Šāda štāba operatīvai izvietošanai būtu jānodrošina nepieciešamie valsts budžeta finanšu resursi atbilstoši ārkārtas situācijas noteikumiem.

9/ Noteikt embargo pārtikas graudu eksportam vietējo iedzīvotāju gada nepieciešamības apmērā, paredzot garantiju mehānismu lauksaimniekiem, piegādātājiem un pārstrādātājiem. Līdzīga sistēma būtu jāparedz lopbarības graudiem un izejvielām dzīvnieku barības ražošanai.

10/ Izstrādāt valsts pārtikas rezervju veidošanas un uzglabāšanas sistēmu, un nodrošināt tās uzturēšanu un funkcionēšanu. Pārtikas rezervēs ietilpst pārtika, atbilstoši nepieciešamajai diennakts uzturvērtībai dažādām iedzīvotāju grupām, tai skaitā bērniem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (diētiskā pārtika diabēta slimniekiem, celiakijas slimniekiem u.c.)

11/ Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas jautājumu sakārtošana.

12/ Veidot Latvijas ostas, lidostas un dzelzceļu kā starptautisko multimodālo pārvadājumu centru.

13/ Atjaunot ceļu fondu un attīstīt ceļu infrastruktūru.

14/ Nepieļaut ostu privatizāciju.

15/ Atcelt transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli, ieviešot principu “kad brauc, tad maksā”.

1/ Asi vērsties pret vārda vai pārliecības brīvības ierobežojumiem, aizsargājot šīs tiesības visos iespējamos likumīgajos veidos, saliedēt sabiedrību.

2/ Samazināt nepieciešamo parakstu skaitu likumprojektu ierosināšanai vai atsaukšanai līdz 1/40, balsstiesīgo Latvijas pilsoņu skaitam. Atbrīvot parakstītājus no valsts nodevas. Veikt regulāru un prioritāru sabiedrības informēšanu caur sabiedriskajiem plašsaziņas līdzekļiem par tautas iniciatīvām un parakstīšanās iespējām.

3/ Nodrošināt tautai tiesības vēlēt prezidentu tiešās, vispārējās, vienlīdzīgās un aizklātās vēlēšanās. Pārskatīt un samazināt bijušajiem prezidentiem piekrītošās sociālās garantiju paketes, atbilstoši valsts kopējai ekonomikai un budžeta iespējām.

4/ Valsts amatpersonu, kurai ir tiesības pieņemt lēmumus, kas saistoši citām personām, vai kurai ir tiesības veikt uzraudzības, kontroles, izmeklēšanas vai sodīšanas funkcijas vai rīkoties ar publiskas personas vai tās kapitālsabiedrības mantu vai finanšu līdzekļiem, apstiprina amatā, ņemot vērā tautas pausto motivēto viedokli.

5/ Reāla likumdevēja, izpildvaras un tiesu varas norobežošana. Kvalitatīvs valsts funkciju audits kompetentas, kompaktas uz Latvijas tautas interesēm orientētas atklātas valsts pārvaldes izveide, kurā katra amatpersona ir personīgi atbildīga par darba rezultātu. Valsts kontroles kapacitātes un kompetences palielināšana.

6/ Tiesību sargājošo institūtu kapacitātes, kvalifikācijas un atbildības paaugstināšana un tiesiskā regulējuma sakārtošana tiesiskas valsts stiprināšanai.

7/ Veicot valsts pārvaldes informācijas aprites reorganizāciju, panākt, ka ikvienam Latvijas cilvēkam ir iespēja komunicēt ar valsts pārvaldi nepastarpināti un sev vēlamā formā un veidā. Valsts pārvaldes darba digitalizācija ir jāīsteno tik tālu, cik tas netraucē jebkuram iedzīvotājam brīvi komunicēt ar to.

8/ Sociāli atbildīgas politikas veidošana iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšanai, ikvienam primāri nodrošinot iespēju rūpēties par sevi, saviem tuviniekiem un nākamajām paaudzēm. Cilvēka cienīgas dzīves nodrošināšanai, atbilstoši Eiropas Sociālās hartas būtībai. Ikvienam ir tiesības uz valsts atbalstu krīzes situācijā, cilvēka cieņai, darba stāžam un ieguldījumam atbilstošu pensiju. Rūpes par cilvēkiem, kas paši nevar par sevi parūpēties, tostarp par cilvēkiem ar būtiskiem veselības traucējumiem un atbalsts viņu ģimenēm.

9/ Saglabāt Latvijas kultūrvēsturisko reģionu un novadu identitāti, veicināt vienlīdzīgu attīstību visā Latvijā.

10/ Būtiski mainīt partiju finansēšanas modeli — katram iedzīvotājam ir iespēja noteikt, kurai partijai viņš vēlas novirzīt savu IIN nodokļa daļu, bet kurai – atņemt finansējumu.

11/ Katram iedzīvotājam tāpat nodrošināt iespēju noteikt, kurai nevalstiskajai organizācijai viņš vēlas novirzīt savu IIN nodokļa daļu.

12/ Izvērtēt Latvijas pārstāvniecību starptautiskajās organizācijās Latvijas tautas interesēs. Pārtraukt dalību tādās organizācijās vai lauzt starptautiskos sadarbības līgumus, kuru ietekme uz sabiedrību rada nevienlīdzību vai jebkādā veidā ietekmē tautas brīvību un pamattiesības.

13/ Veidot reālu, uz cilvēku interesēm vērstu sistēmisku pieeju reemigrācijas atbalstam Latvijas valsts piederīgajiem, kuri vēlas atgriezties no emigrācijas.

14/ Iniciēt tautas izmeklēšanas komisijas izveidi, kuras uzdevums ir apkopot un izvērtēt informāciju par iepriekšējās valdības darbību globālās krīzes apstākļos, kā arī cilvēka pamattiesību aizskarošus jautājumus.

15/ Samazināt Saeimas deputātu skaitu līdz 50 un mainīt esošo vēlēšanu likumu, lai pārietu uz jaukto, mažoritāro vēlēšanu sistēmu ar vēlētāju tiesībām atsaukt savus deputātus.

16/ Ieviest valsts pakalpojumu – “Valsts Tev, tavā pagalmā” – autobusu, kas nodrošina valsts pakalpojumu pieejamību un atbalstu iedzīvotājiem attālākajos reģionos.

17/ Latvijas valdībai un visām valsts iestādēm savā darbībā prioritāri jāievēro Latvijas nacionālās intereses un ja starptautiska sadarbība vai līgumi jebkādā sfērā viennozīmīgi kaitē Latvijas iedzīvotāju interesēm, tā tūlīt jāpārtrauc. Starptautiskie līgumi un vienošanās starp Latviju un citām valstīm vai organizācijām jāpārskata, balstoties uz pieredzi un no politikas brīvu ekspertu vērtējumu. Jālauž līgumi vai noteikumi, kas viennozīmīgi kaitē Latvijas iedzīvotājiem.

18/ Nodrošināt cilvēku pamattiesību ievērošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju, ANO Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, ANO Bērnu tiesību konvenciju, starptautisko paktu ‘’Par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām’’ un citiem dokumentiem, kas saistīti ar cilvēka pamattiesībām un brīvībām.

Rīga, Mazā Nometņu iela 44 – 6, LV-1002

Pr. – Pd.: 9:00 am – 5:00 pm

Jaunumiem

Jaunākās Suverēnās Varas ziņas, raksti un resursi, kas katru mēnesi tiek nosūtīti tieši uz jūsu iesūtni.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Suverēna Vara © 2023. All Rights Reserved