ECPM_logo_10x40px.png
Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024

Programma

Ievēlot Latvijas pārstāvi Eiropas Parlamentā, jums ir svarīgi zināt, kāda ir jūsu pārstāvja vērtību skala. Lai parādītu jums, kāds būs mūsu darbs un kādi būs mūsu balsojumi Eiropas Parlamentā, iepazīstinām jūs ar mūsu vērtībām un idejām. Apsolām pie tām turēties un panākt to, lai jūs lepotos ar savu izvēli – SUVERĒNĀ VARA Eiropā.

Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībai ir jākalpo tās sākotnējiem mērķiem – brīvība, cilvēka cieņa, līdztiesība, labklājība, drošība un miers. Eiropas Savienību neizveidoja, lai iznīcinātu lauku reģionus un mazos uzņēmējus, uzspiestu bērniem un vecākiem svešu ideoloģiju, ierobežotu cilvēku brīvību vai negatīvi ietekmētu dalībvalstu iekšpolitiku. Mēs, kā ECPM (Eiropas Kristiešu politiskā kustībā) ietilpstošā partija, kopā ar mūsu domubiedriem no 15 valstīm, esam gatavi atgriezt Eiropas Savienībai, tai skaitā Latvijai, tās zaudētās vērtības.

Mēs esam gatavi kļūt par Latvijas konservatīvās sabiedrības pārstāvjiem Eiropā. Tradicionālai ģimenei ir jābūt prioritārai pāri jebkuras citas grupas vai valsts interesēm. Mūsu vērtības ir laulība un ģimene, bērna un vecāku tiesības, tiesības uz dzīvību. Atbalstām ģimenes suverenitāti, kuras pamatā ir laulība starp vīrieti un sievieti. Lai kā arī nemainītos dzīve gadu simtiem ritot, labākā vieta bērna piedzimšanai un izaugšanai ir ģimene, kurā tētis ir vīrietis un mamma – sieviete. Veselīga ģimene ir veselīga sabiedrība.
Mēs rosināsim jautājumu par Eiropas Savienības dalībvalstu izstāšanos no Eiropas padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu šīs konvencijas ideoloģijas dēļ.

Eiropas Savienības politikai būtu vairāk jāpievēršas sociālai jomai. Ir jāaptur līdzekļu izšķērdēšana dažādām dzimumu līdztiesību programmām un klimata neitralitātes idejām! Mēs atbalstām cilvēka cienīgu pensiju aprēķināšanu un piešķiršanu, ņemot vērā dzīves dārdzību. Pret vecāka gadagājuma cilvēkiem jāizturas ar cieņu un pateicību par darbu, ko viņi ir paveikuši savā dzīvē. Likumdošanas līmenī panāksim vienotas Eiropas Savienības minimālās pensijas pieņemšanu un Eiropas Sociālā fonda līdzekļu gudru izlietojumu šim nolūkam. Vidējo un zemāko pensiju saņēmēji noteikti ir jāatbrīvo no nodokļiem, bet tiem, kas rūpējas par saviem vecāka gada gājuma ģimenes locekļiem, būtu jāpiešķir papildus finansiāls atbalsts – motivēsim Latvijas valdību domāt par saviem cilvēkiem, izmantojot Eiropas Savienības ietekmi. Cilvēka vienīgais mājoklis Eiropas Savienībā ir neaizskarams! Cīnīsimies par vienotu juridisko standartu cilvēka īpašumtiesību aizsardzībā.

Skaidras naudas aprite ir jāsaglabā visā Eiropas Savienībā – tā ir patērētāju un uzņēmēju brīvība, bet cilvēka dzīves digitalizācija ir ceļš uz cilvēka tiesību ierobežojumiem.

Mēs iestājamies par vienotiem standartiem minimālās bezmaksas veselības aprūpes apjomam visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Jebkāda kolektīva veselības apdraudējuma gadījumā iestāsimies par to, lai nepieļautu iepriekšējās politikas kļūdas cīņā ar Covid-19. Tiesības uz cilvēka privāto dzīvi, ķermeņa integritāti un iztikas pelnīšanu ir neaizskaramas! Kopā ar ECPM kolēģiem turpināsim darbu pie “pandēmijas pārkāpumu” atmaskošanas.

Tikai vecākiem ir tiesības lemt par bērnu izglītību, mācību priekšmetu izvēli skolās un to, kāda veida informācija būtu vēlama vai noraidāma. Nav pieļaujama tendence iejaukties politiski un ideoloģiski skolu mācību programmās un metodēs. Noraidām bērnu seksualizāciju. Noteikti iestājamies par lauku skolām un valsts prioritāti, domājot, kā skolēniem maksimāli saīsināt ceļu līdz skolai. No valsts puses bērna intereses ir primāras visās jomās: bezmaksas pamatizglītība un vidējā izglītība, aizsardzība pret nabadzību un sociālo atstumtību, arodskolu un tehnikumu attīstība lauku novados. Iestājamies par to, lai Eiropas Savienības līmenī būtu vienlīdzīga pieeja bērnu un jauniešu sporta atbalstam. Zinātne ir jāatdala no politikas un jāfinansē saskaņā ar iekšzemes kopprodukta rādītājiem.

Mēs iestājamies par mieru starp Eiropas valstīm un atbalstām jebkura konflikta atrisināšanu ar miera sarunām un diplomātiju. Vienmēr labāks būs tas karš, kas netika uzsākts! Tāpēc šajos sarežģītajos ģeopolitiskajos apstākļos svarīgāk par bruņošanos un aizsardzības stratēģijas plānošanu ir diplomātija un līderu viedums.

Cīnoties ar birokrātiju Eiropas Savienībā, ir jāsamazina ierēdņu un bezjēdzīgu institūciju skaits. Pārregulētā Eiropa, neelastīgās direktīvas un to nesaprātīga piemērošana ir viens no ekonomikas lejupslīdes iemesliem. Normatīvajiem aktiem ES jākalpo cilvēku labklājības, jaunrades un uzņēmējdarbības celšanai, nevis unificētu šķēršļu radīšanai. Atbalstām Eiropas fondu virzīšanu un racionālu izmantošanu valsts ekonomikas attīstībai, pilnībā izslēdzot politisko sadalījumu.

Mēs iestājamies par lielāku demokrātiju Eiropas institūcijās, ieceltas amatpersonas Eiropas komisijā nomainot ar dalībvalstu vēlētiem pārstāvjiem. Mēs neatbalstām ES līguma reformu, kas atceļ veto tiesības valstīm lēmumu pieņemšanā, kā arī atsevišķu politisko spēku uzsākto Eiropas Savienības reformu federalizācijas virzienā.

“Zaļais kurss” ar zemnieku pazemošanu ir ceļš uz pārtikas krīzi ne tikai Eiropā. Esam gatavi Eiropas līmenī aizstāvēt mūsu valsts pārtikas nodrošinātājus: lauksaimniekus, lopkopjus, putnkopjus, zivsaimniekus. Platību maksājumiem par zemes apstrādi ir jābūt līdzvērtīgiem visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Mēs iestājamies par vienotu preču reģistrācijas sistēmu un vienotām kvalitātes prasībām. Ar Eiropas Savienības atbalstu izstrādāsim subsīdiju programmu mazajiem un vidējiem Latvijas zemniekiem, līdz ar to uzlabojot to konkurētspēju pret importa lauksaimniecības produktiem. Pārveidosim PVN direktīvu tā, lai dalībvalstīm ļautu brīvāk noteikt samazinātā PVN likmes dažādām pozīcijām.

CO2 kvotu aprēķināšana, noteikšana un piemērošana ir liela krāpniecības shēma. Mēs neatbalstām Latvijas dabas izpostīšanu. Latvija nav Eiropas izgāztuve, tāpēc ir pilnībā jāaizliedz atkritumu ievešana no citām valstīm. Mēs esam par saprātīgu un pamatotu vides aizsardzības politiku.

Mēs iestājamies par Latvijas īstenu enerģētisko suverenitāti, primāri izmantojot Latvijas dabas resursus, izstājoties no biržām, kas mākslīgi rada sadārdzinājumus.

Mēs iestājamies par attīstītu autoceļu infrastruktūru un ceļu tīklam izmantosim Eiropas Savienības finansējumu. Iestājamies par vienotiem drošības standartiem aizsardzībā pret negadījumiem uz ceļa un sadursmēm ar dzīvniekiem.

Mēs atbalstām Latvijas reģionu attīstību, apzināmies, ka mazās Latvijas pilsētas un pagasti ir svarīga Latvijas sastāvdaļa, mēs iestājamies par Eiropas fondu piesaisti Latvijas reģionu dzīvotspējas nodrošināšanai.

Mēs iestājamies par pilna cikla ražošanas procesiem Latvijā, atbalstot uzņēmējus ar motivējošu nodokļu politiku. Mēs iestājamies par dzelzceļa un ostu attīstību, pasažieru pārvadājumu pieejamību un paplašināšanu, Latvijas tranzīta potenciāla stiprināšanu un konkurētspēju. Atbalstām mazos, vidējos un ģimenes uzņēmumus un esam gatavi aizstāvēt viņu intereses Eiropā. Ekonomiskai izaugsmei ir jākalpo cilvēkiem, jo cilvēka vērtība ir augstāka par peļņu. Par prioritāti tiek uzstādīts vietējais uzņēmējs.

Atbalstām noteikt 15.augustu (Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētki) par svētku dienu visās Eiropas savienības dalībvalstīs, stiprinot kristīgās vērtības visā Eiropā, veicinot Aglonas atpazīstamību Eiropā.

Pēdējais atjauninājums veikts: 09.04.2024. plkst. 09:44

European Christian Political Movement

Politiskā partija "SUVERĒNĀ VARA" 2023